Dorpszorg

Dorpszorg

Het streven is om inwoners de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk in Hoonhorst te wonen, werken en leven. Passende zorg is daarbij een voorwaarde voor jong en oud. Naast de professionele zorg zal er een goede oplossing voor eerste lijnszorg moeten komen. De regie van de professionele en vrijwillige zorg ligt in het dorp in samenwerking met instanties als woningbouwverenigingen, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Binnen de dorpszorg zijn er 3 projectlijnen:

1. Zorg en wonen

Uit het huisvestingsonderzoek uit 2010 dat in Hoonhorst heeft plaatsgevonden is gebleken dat er behoefte bestaat aan koop en/of huurwoningen in de kern Hoonhorst waar ook zorg verleend kan worden. Op dit moment zijn inwoners die zorg behoeven veelal aangewezen op verhuizing naar zorgcentra in Dalfsen, Raalte, Zwolle etc. 

Deze projectgroep wil onder andere bereiken dat de inwoners van Hoonhorst zo lang mogelijk in Hoonhorst kunnen blijven wonen. Beperkingen die door leeftijd of ziekte worden veroorzaakt, moeten zo weinig mogelijk redenen zijn om Hoonhorst te verlaten.Er worden gesprekken gevoerd met meerdere (mogelijke) partners om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van apppartementen die het -fysiek- mogelijk maken langer in hoonhorst te kunnen blijven wonen.

2. Dienstverlening (professionele en vrijwillige zorg)

Een ontmoetingsruimte met een zorgsteunpunt, een mogelijkheid tot het kopen van de dagelijkse boodschapjes en een gezamenlijke ruimte waar men elkaar kan ontmoeten voor een kop koffie en andere welzijnsactiviteiten is een wens van veel oudere inwoners in en om Hoonhorst. In Hoonhorst steken we graag de handen uit de mouwen voor een ander. Een kleine klussendienst, waarbinnen niet alleen vrijwillig de klussen worden geklaard, maar ook aandacht een belangrijk onderdeel vormt is het streven. En een voor alle betrokkenen optimale professionele (thuis)zorg: dit zijn een aantal zaken waarmee deze project groep zich bezig houdt.

3. Feiten en cijfers

Investeren in huisveting of het organiseren van een andere wijze van zorgdienstverleing vraagt om een goede onderbouwing. Vanuit de projectgroep 'feiten en cijfers' wordt, in samenwerking met o.a. studenten, zoveel mogelijk cijfermateriaal en onderzoeksgegevens verzameld om de projecten en ideeen rondom zorg in Hoonhorst op te kunnen baseren.  

Zo hebben begin juni 2012 Kitty Brink, Jannes Hofsteenge en Roelien Maneschijn hun onderzoek afgerond naar de voorzieningen die er nodig zijn met betrekking tot wonen, welzijn en zorg om te bereiken dat 55-plussers zolang mogelijk zelfstandig in Hoonhorst kunnen blijven wonen. Zij hebben door het houden van interviews, het participeren in een groep vrijwilligers bij de plaatselijke voetbalvereniging en het analyseren van enquêtes een helder beeld gegeven van de huidige situatie en de wensen en behoeften van de onderzoeksgroep. De resultaten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van projecten rondom zorg in Hoonhorst.